JournalsemVol. 58, No. 4pp. 134–140

Johann Jakob Burckhardt zum 100. Geburtstag am 13. Juli 2003

  • Günther Frei

    Hombrechtikon, Switzerland
Johann Jakob Burckhardt zum 100. Geburtstag am 13. Juli 2003 cover
Download PDF

Cite this article

Günther Frei, Johann Jakob Burckhardt zum 100. Geburtstag am 13. Juli 2003. Elem. Math. 58 (2003), no. 4, pp. 134–140

DOI 10.1007/S00017-004-0193-0