JournalsemVol. 68, No. 1

Elemente der Mathematik

Volume 68, No. 1 (2013)

DOI 10.4171/EMISSN 0013-6018eISSN 1420-8962

Elem. Math. cover