On the Equations x^y = y^x

  • Yaakov S. Kupitz

    The Hebrew University of Jerusalem, Israel
  • Horst Martini

    Technische Universität Chemnitz, Germany

Cite this article

Yaakov S. Kupitz, Horst Martini, On the Equations x^y = y^x. Elem. Math. 55 (2000), no. 3, pp. 95–101

DOI 10.1007/S000170050075