One-parameter Family of Radon-Nikodym Theorems for States of a von Neumann Algebra

  • Huzihiro Araki

    Kyoto University, Japan

Cite this article

Huzihiro Araki, One-parameter Family of Radon-Nikodym Theorems for States of a von Neumann Algebra. Publ. Res. Inst. Math. Sci. 10 (1974), no. 1, pp. 1–10

DOI 10.2977/PRIMS/1195192170