JournalsprimsVol. 10 , No. 1DOI 10.2977/prims/1195192180

A Remark on Cauchy-Kowalevski's Theorem

  • Masatake Miyake

    Nagoya University, Japan
A Remark on Cauchy-Kowalevski's Theorem cover