JournalsprimsVol. 17 , No. 1DOI 10.2977/prims/1195186715

The Projectivity of <i>Y</i>-Games

  • Yohei Yamasaki

    Osaka University, Japan
The Projectivity of <i>Y</i>-Games cover