The Asymptotic Behavior of a Variation of Polarized Hodge Structure

  • Masaki Kashiwara

    Kyoto University, Japan

Cite this article

Masaki Kashiwara, The Asymptotic Behavior of a Variation of Polarized Hodge Structure. Publ. Res. Inst. Math. Sci. 21 (1985), no. 4, pp. 853–875

DOI 10.2977/PRIMS/1195178935