JournalsprimsVol. 23 , No. 4DOI 10.2977/prims/1195176249

Pseudo-Runge-Kutta Processes

  • Masaharu Nakashima

    Kagoshima University, Japan
Pseudo-Runge-Kutta Processes cover