JournalsprimsVol. 26 , No. 6DOI 10.2977/prims/1195170573

<i>G</i>-Central States of Almost Periodic Type on <i>C</i>*-Algebras

  • Masaharu Kusuda

    Kansai University, Osaka, Japan
<i>G</i>-Central States of Almost Periodic Type on <i>C</i>*-Algebras cover