JournalsprimsVol. 28 , No. 1DOI 10.2977/prims/1195168853

On the Whitney-Schwartz Theorem

  • Takao Kakita

    Waseda University, Tokyo, Japan
On the Whitney-Schwartz Theorem cover