JournalsprimsVol. 28, No. 3pp. 329–361

Existence and Smoothing Effect of Solutions for the Zakharov Equations

  • Tohru Ozawa

    Hokkaido University, Sapporo, Japan
  • Yoshio Tsutsumi

    Nagoya University, Nagoya, Chikusa-Ku, Japan
Existence and Smoothing Effect of Solutions for the Zakharov Equations cover
Download PDF

Cite this article

Tohru Ozawa, Yoshio Tsutsumi, Existence and Smoothing Effect of Solutions for the Zakharov Equations. Publ. Res. Inst. Math. Sci. 28 (1992), no. 3, pp. 329–361

DOI 10.2977/PRIMS/1195168430