JournalsprimsVol. 28 , No. 3DOI 10.2977/prims/1195168430

Existence and Smoothing Effect of Solutions for the Zakharov Equations

  • Tohru Ozawa

    Hokkaido University, Sapporo, Japan
  • Yoshio Tsutsumi

    Nagoya University, Nagoya, Chikusa-Ku, Japan
Existence and Smoothing Effect of Solutions for the Zakharov Equations cover