JournalsprimsVol. 32, No. 2pp. 277–322

Binormal Deformation and Bimicrolocalization

  • Kiyoshi Takeuchi

    University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki, Japan
Binormal Deformation and Bimicrolocalization cover
Download PDF

Cite this article

Kiyoshi Takeuchi, Binormal Deformation and Bimicrolocalization. Publ. Res. Inst. Math. Sci. 32 (1996), no. 2, pp. 277–322

DOI 10.2977/PRIMS/1195162965