On the Eisenstein Series of Hilbert Modular Groups

  • Goro Shimura

    Princeton University, USA

Cite this article

Goro Shimura, On the Eisenstein Series of Hilbert Modular Groups. Rev. Mat. Iberoam. 1 (1985), no. 3, pp. 1–42

DOI 10.4171/RMI/13