JournalsrmiVol. 1, No. 3pp. 1–42

On the Eisenstein Series of Hilbert Modular Groups

  • Goro Shimura

    Princeton University, USA
On the Eisenstein Series of Hilbert Modular Groups cover
Download PDF

Cite this article

Goro Shimura, On the Eisenstein Series of Hilbert Modular Groups. Rev. Mat. Iberoam. 1 (1985), no. 3, pp. 1–42

DOI 10.4171/RMI/13