On a Generalization of the Spaces of Quasi-Constant Curvature

  • Sheng Jiang

    Yangzhou Teachers' College, Yangzhou, Jiangsu, China

Cite this article

Sheng Jiang, On a Generalization of the Spaces of Quasi-Constant Curvature. Z. Anal. Anwend. 11 (1992), no. 1, pp. 37–41

DOI 10.4171/ZAA/628